509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Nauczanie zdalne

Drodzy Rodzice !!!
Od środy 7.04.2021 do 9.04.2021 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne cała szkoła przechodzi na zdalne nauczanie.Proszę wykorzystać przygotowane przez nauczycieli materiały do pracy z uczniem a następnie utrzymywać kontakt z nauczycielami za pomocą dowolnie wybranego środka komunikacji. Wychowawcy klas będą koordynatorami działań zespołów nauczycielskich pracujących zdalnie w danej klasie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co dalszego funkcjonowania szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor SOSW

Mariusz Czerwiński

Szanowni Rodzice!!!

Od poniedziałku 29.03.2021 do środy 31.03.2021 roku oraz od 7.04.2021 do 9.04.2021 pracujemy stacjonarnie, natomiast klasa pani K. Dudek i pani W. Skórczewskiej przechodzi na zdalne nauczanie. Nauczyciele nauczający w Kamieniu pracują w sposób zdalny. Nauczanie indywidualne  oraz  nauczanie w oddziałach w Więcborku odbywa się w sposób zdalny.
Proszę wykorzystać przygotowane przez nauczycieli materiały do pracy z uczniem a następnie utrzymywać kontakt za pomocą dowolnie wybranego środka komunikacji. Wychowawcy klas będą koordynatorami działań zespołów nauczycielskich pracujących zdalnie w danej klasie. Proszę również rodziców tych dzieci, które będą nauczane w szkole o dopilnowanie i nie wysyłanie dzieci do szkoły, co do których są jakiekolwiek wątpliwości zdrowotne ( kaszel, katar, bóle głowy itp). W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co dalszego funkcjonowania szkoły.
Z poważaniem
Dyrektor SOSW
Mariusz Czerwiński

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zasady funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim od 22.III-09.IV 21r. pozostają bez zmian.

dyrektor SOSW

mgr Mariusz Czerwiński

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

podstawa prawna:

 rozporządzenie MENiS z dnia 23 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(DZ.U. 2020.1870)

rozporządzenie MENiS z dnia 12 września 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

1.Prowadzenie zajęć:

 1. a) w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w oddziałach dla uczniów ze spektrum autyzmu wychowawcy oraz pozostali nauczyciele biorący udział w procesie edukacji, w porozumieniu z rodzicami uczniów, ustalają plan zajęć oraz formy spotkań dostosowane do możliwości psychofizycznych i umiejętności informatycznych uczniów,
 2. b) w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz 1-3 szkoły przysposabiającej do pracy zajęcia odbywają się zgodnie z rzeczywistym planem lekcji lub według ustalonego harmonogramu poprzez wybraną aplikację, dostosowaną do możliwości uczniów,
 3. c) zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz specjalistyczne z zakresu udzielanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem i w wybranej formie,
 4. d) zajęcia indywidualne odbywają się na terenie szkoły, w domu ucznia lub zdalnie, w zależności od preferencji i potrzeb rodziców,
 5. e) godziny rozpoczęcia zajęć są takie same jak w warunkach szkolnych,
 6. f) lekcja przed komputerem trwa 45 minut, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim czas pracy dostosowany jest do możliwości percepcyjnych uczniów, czasu koncentracji i ogólnego poziomu funkcjonowania uczniów,
 7. g) nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami,
 8. h) nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca kwarantanny,
 9. i) nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują w systemie zdalnym z siedziby szkoły lub z domu,
 10. j) w przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana.

2.Ocenianie uczniów.

W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły. Poza tym:

 1. a) nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej,
 2. b) podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich  możliwości psychofizyczne, wysiłek włożony w pracę oraz ich  zaangażowanie,
 3. c) na ocenę ucznia nie mogą mieć wpływ czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i internetu,
 4. d) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać zadań w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczenia techniczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, np. w wersji papierowej.

3.Dokumentacja dotycząca procesu nauczania:

 1. a) nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. b) nauczyciele odnotowują tematy zajęć oraz frekwencję uczniów,
 3. c) nauczyciele uzupełniają dokumentację w wersji papierowej, dostępną wyłącznie na terenie szkoły,  po odwieszeniu zajęć zdalnych,
 4. d) nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora szkoły ( drogą elektroniczną) pisemne oświadczenie z realizacji zajęć na odległość, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.

5.Funkcjonowanie biblioteki i świetlicy szkolnej:

 1. a) bibliotekarz pracuje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,
 2. b) bibliotekarz pozostaje w gotowości do pracy, podejmuje działania propagujące czytelnictwo, promujące literaturę dla dzieci i młodzieży,
 3. c) bibliotekarz rekomenduje korzystanie i stosowanie portali internetowych,
 4. d) organizacja pracy świetlicy szkolnej dostosowana jest do potrzeb szkoły, świetlica działa w odniesieniu do potrzeb bieżących uczniów,
 5. e) wychowawca  świetlicy wspiera aktywność poznawczą i twórczą uczniów poprzez udostępnianie materiałów drogą elektroniczną lub inną, dostosowaną do możliwości odbiorczych wychowanków.

6.Pedagog szkolny:

 1. a) wsparcie pedagoga ma charakter szczególny i jest niezbędne,
 2. b) pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustaleniami,
 3. c) pedagog prowadzi konsultacje on-line oraz dyżury telefoniczne,
 4. d) pedagog świadczy zdalną pomoc pedagogiczną w sytuacjach kryzysowych w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
 5. e) pedagog otacza opieką uczniów i rodziców, u których nasilają się reakcje stresowe, lękowe w związku z sytuacją epidemiologiczną,
 6. f) pedagog minimalizuje negatywne skutki zachowań uczniów pojawiające się w wyniku  wdrażania nauczania zdalnego,
 7. g) pedagog otacza opieką i udziela wsparcia uczniom z trudnościami z adaptacją do nauczania zdalnego.

7.O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będzie dyrektor szkoły poprzez kontakt mailowy.

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

podstawa prawna:

rozporządzenie MENiS z dnia 23 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(DZ.U. 2020.1870)

rozporządzenie MENiS z dnia 12 września 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

1.Prowadzenie zajęć:

 1. w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w oddziałach dla uczniów ze spektrum autyzmu wychowawcy oraz pozostali nauczyciele biorący udział w procesie edukacji, w porozumieniu z rodzicami uczniów, ustalają plan zajęć oraz formy spotkań dostosowane do możliwości psychofizycznych i umiejętności informatycznych uczniów,
 2. w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz 1-3 szkoły przysposabiającej do pracy zajęcia odbywają się zgodnie z rzeczywistym planem lekcji lub według ustalonego harmonogramu poprzez wybraną aplikację, dostosowaną do możliwości uczniów,
 3. zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz specjalistyczne z zakresu udzielanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem i w wybranej formie,
 4. zajęcia indywidualne odbywają się na terenie szkoły, w domu ucznia lub zdalnie, w zależności od preferencji i potrzeb rodziców,
 5. godziny rozpoczęcia zajęć są takie same jak w warunkach szkolnych,
 6. lekcja przed komputerem trwa 45 minut, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim czas pracy dostosowany jest do możliwości percepcyjnych uczniów, czasu koncentracji i ogólnego poziomu funkcjonowania uczniów,
 7. nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami,
 8. nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca kwarantanny,
 9. nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują w systemie zdalnym z siedziby szkoły lub z domu,
 10. w przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana.

2.Ocenianie uczniów.

W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły. Poza tym:

 1. nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej,
 2. podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne, wysiłek włożony w pracę oraz ich zaangażowanie,
 3. na ocenę ucznia nie mogą mieć wpływ czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i internetu,
 4. jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać zadań w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczenia techniczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, np. w wersji papierowej.

3.Dokumentacja dotycząca procesu nauczania:

 1. nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. nauczyciele odnotowują tematy zajęć oraz frekwencję uczniów,
 3. nauczyciele uzupełniają dokumentację w wersji papierowej, dostępną wyłącznie na terenie szkoły, po odwieszeniu zajęć zdalnych,
 4. nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora szkoły ( drogą elektroniczną) pisemne oświadczenie z realizacji zajęć na odległość, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.

5.Funkcjonowanie biblioteki i świetlicy szkolnej:

 1. bibliotekarz pracuje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,
 2. bibliotekarz pozostaje w gotowości do pracy, podejmuje działania propagujące czytelnictwo, promujące literaturę dla dzieci i młodzieży,
 3. bibliotekarz rekomenduje korzystanie i stosowanie portali internetowych,
 4. organizacja pracy świetlicy szkolnej dostosowana jest do potrzeb szkoły, świetlica działa w odniesieniu do potrzeb bieżących uczniów,
 5. wychowawca świetlicy wspiera aktywność poznawczą i twórczą uczniów poprzez udostępnianie materiałów drogą elektroniczną lub inną, dostosowaną do możliwości odbiorczych wychowanków.

6.Pedagog szkolny:

 1. wsparcie pedagoga ma charakter szczególny i jest niezbędne,
 2. pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustaleniami,
 3. pedagog prowadzi konsultacje on-line oraz dyżury telefoniczne,
 4. pedagog świadczy zdalną pomoc pedagogiczną w sytuacjach kryzysowych w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
 5. pedagog otacza opieką uczniów i rodziców, u których nasilają się reakcje stresowe, lękowe w związku z sytuacją epidemiologiczną,
 6. pedagog minimalizuje negatywne skutki zachowań uczniów pojawiające się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 7. pedagog otacza opieką i udziela wsparcia uczniom z trudnościami z adaptacją do nauczania zdalnego.

7.O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będzie dyrektor szkoły poprzez kontakt mailowy.

Nauczanie zdalne 16.11.2020-20.11.2020

Szanowni Rodzice 

Od poniedziałku 16.11.-20.11.20r ze względu na duże zagrożenie epidemiologiczne przechodzimy na zdalne nauczanie. Proszę wykorzystać przygotowane przez nauczycieli materiały do pracy z uczniem a następnie utrzymywać kontakt za pomocą dowolnie wybranego środka komunikacji. Wychowawcy klas będą koordynatorami działań zespołów nauczycielskich pracujących w danej klasie. Nauczanie indywidualne odbywać się w sposób jak do tej pory, chyba że rodzic nie wyrazi zgody na bezpośredni kontakt. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co dalszego funkcjonowania szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor SOSW

Mariusz Czerwiński