509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Trwa nabór uczniów na rok szkolny 18/19

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 04.IX.2017 r. tj.poniedziałek o godz 9.00 na sali gimnastycznej -ul.Jeziorna.Podczas akademii zostanie przedstawiona organizacjas pracy w nowym roku szkolnym.Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z rodzicami.


Trwa nabór uczniów na rok szkolny 2017-2018 .

Szanowni rodzice

Trwa nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018 do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.Szkoła Podstawowa , II, III klasa Publicznego Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonujące w naszym Zespole są przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zesprzężonymi deficytami rozwojowymi, w tym dzieci z autyzmem. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ofertą edukacyjną naszej szkoły. Placówka zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje do wczesnego wspomagania rozwoju. Serdecznie zapraszamy.
Kontakt:
Sekretariat:52 - 388 - 26 - 86
Dyrektor szkoły:52 - 388 - 05 - 09
Pokój nauczycielski:52 - 388 - 22 -63
Pedagog szkolny:kontakt przez sekretariat
Pielęgniarki szkolne:kontakt przez sekretariat

Trwa nabór uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

INFORMUJE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

o naborze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do:

Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Szkoła mieści się w: Sępólnie, ul. Hallera 29, tel. 052 3 88 26 86

www.zs2-sepolno.pl

Istnieje również możliwość realizacji programu szkoły przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół nr 2 Oddziały Zamiejscowe w Więcborku, ul. 600-lecia 9, tel. 052 3 89 66 67                     

Placówka w zakresie kształcenia uczniów proponuje:

zajęcia edukacyjne

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia sportowe

zajęcia kształtujące kreatywność

zajęcia w komunikowaniu się

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest: utrwalanie i poszerzanie posiadanej już wiedzy, zdobywanie nowych i rozwijanie zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych wiadomości i umiejętności, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku na miarę możliwości poszczególnych uczniów, rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań, zdobycie jak największych kompetencji społecznych poprzez pracę, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, zaznajomienie ze specyfiką działań, charakterystycznych dla określonego rodzaju wykonywanej pracy,wyrabianie szacunku do pracy wykonywanej przez siebie i innych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory i podejmowane decyzje, osiąganie na miarę możliwości ucznia zaradności i niezależności, kształtowanie u uczniów postawy prozdrowotnej, rozwijanie sprawności fizycznej. Szkoła zapewnia realizację programu nauczania opartą na specjalistycznych metodach pracy. Oferuje także liczne zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia, tj: zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik, zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych, zajęcia socjoterapeutyczne.

Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, aparatura i pomoce dydaktyczne pozyskane z projektu MEN współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia z zakresu przysposobienia do pracy obejmują następujące działy tematyczne:

gospodarstwo domowe,

zajęcia kulinarne,

rękodzieło,

elementy szycia,

opieka nad dzieckiem,

ogrodnictwo.

Zajęcia te odbywają się w pracowniach i gabinetach specjalistycznych, a także realizowane są w trakcie praktyk i wycieczek zawodoznawczych. Placówka posiada także pracownie internetowe i biblioteki z bogatą ofertą czytelniczą, biblioterapeutyczną i licznym księgozbiorem, z którego mogą korzystać także rodzice uczniów.

W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdą się:

zajęcia sportowe,

zajęcia turystyczne ( klub turystyki rowerowej, klub turystyki pieszej),

zajęcia teatralne,

zajęcia plastyczne/ zajęcia techniczne.

Uczniowie uczestniczą w licznych zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach i konkursach plastycznych, kiermaszach, zlotach itp. o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Redagują szkolną gazetę, prowadzą kroniki i fotokroniki, działają w Samorządzie Uczniowskim. Współtworzą bogate życie kulturalne szkoły: organizują uroczystości konkursy, spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne.
Placówka zapewnia każdego dnia opiekę pielęgniarską. Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki szkolnej i internatu. Placówka wyposaża ucznia nieodpłatnie w materiały edukacyjne oraz organizuje nieodpłatny dojazd.W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki, rewalidacji i procesu wychowawczego.W placówce aktywnie działa Rada Rodziców, wspomagająca realizację statutowych zadań.

ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie.

VII KRAJEŃSKI RAJD ROWEROWY

Starosta Sępoleński, Burmistrz Kamienia Krajeńskiego oraz Dyrektor

Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, zapraszają na VII KRAJEŃSKI RAJD

ROWEROWY.  Trasa liczy około 25 kilometrów.  Start i meta zlokalizowane

są na plaży miejskiej w Kamieniu Krajeńskim  Zapraszamy 20 maja 2017

roku o godzinie 10:00.

ZAPISY NA RAJD: STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJ., URZĄD MIEJSKI W

KAMIENIU KRAJ., SIEDZIBA KRAJEŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W WIĘCBORKU

LUB BEZPOŚREDNIO NA STARCIE RAJDU.

Niezbędne formularze/zgody, do pobrania poniżej lub w wyżej wymienionych

instytucjach.

INFORMACJA: 52 388 13 32