509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Egzamin ósmoklasisty 2019

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 15 kwietnia w naszej szkole rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty i potrwają do środy 17 kwietnia.

Harmonogram zdawanych egzaminów jest następujący:

  • 15 kwietnia (poniedziałek)- egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Początek testu o godz. 9:00.
  • 16 kwietnia (wtorek)- egzamin ósmoklasisty z matematyki. Początek tekstu o godz. 9:00.            
  • 17 kwietnia (środa) -egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Początek testu o godz. 9:00.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00, ale uczniowie przychodzą do szkoły ok. godz. 8.00 (wg.przyjazdów).

Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia!!!

Egzamin gimnazjalny 2019r.

Informujemy, że mimo trwającej akcji protestacyjnej w naszej szkole, egzamin gimnazjalny odbędzie się.

Prosimy gimnazjalistów o przybycie do szkoły o godz. 8.00(wg.przyjazdów)

Harmonogram egzaminów:

  • 10.04.2019 r. – część humanistyczna
  • 11.04.2019 r. – cześć przyrodniczo – matematyczna 
  • 12.04.2019 r. – język obcy nowożytny                                                                                                                                                              Trzymamy kciuki !Powodzenia !                                                                                           

Uczestnictwo w ogólnopolskim strajku szkół

Sępólno Kraj., 02.04.2019r.

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nauczyciele i pracownicy niepedagogiczny naszej placówki, w drodze referendum zagłosowali za uczestnictwem w ogólnopolskim strajku szkół. Strajk rozpocznie się w poniedziałek 8 kwietnia 2019r. i trwać będzie do odwołania przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. W czasie strajku nauczyciele odstąpią od prowadzenia planowych lekcji. Szkoła nie będzie też w stanie zapewnić uczniom zajęć opiekuńczych.

Uprzejmie proszę o wyrozumiałość w tej szczególnej dla szkoły sytuacji.

Tel kontaktowy do dyrektora: 606 – 181 – 961

Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
I. OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY
W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja odbywać się będzie do oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz autyzmem w tym z zespołem Aspergera.
Klasy prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do pracy w edukacji z uczniami posiadającymi niepełnosprawności. Dodatkowo zapewniamy troskliwą opiekę zespołu wspomagającego, pielęgniarki szkolnej i wszystkich pracowników szkoły.
Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony zespół pedagogów który prowadzi:
- zajęcia edukacyjne
- zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.:
- zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik,
- zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback
- zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej
- zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia korekcyjne wad postawy
- zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
- alternatywne sposoby komunikowania
- modyfikowanie zachowań
- praca z dzieckiem autystycznym
Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy skrojone na miarę potrzeb dziecka.
W budynku znajduje się stołówka szkolna, która przygotowuje ciepłe posiłki dla uczniów i wychowanków internatu. Jadłospis układany pod nadzorem dietetyka. 
Budynek przechodzi  gruntowny remont mający na celu stworzenie optymalnych i przyjaznych warunków do nauki.
Uczniowie szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz internatu.
II. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym).
2) Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej  jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej : Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim- w terminie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych terminach
b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego(dotyczy dzieci  przyjmowanych do klasy I szkoły podstawowej)
c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  w terminie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych terminach .
3) O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej  decyduje kolejność zgłoszeń oraz  możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego.
4) Po zamknięciu rekrutacji uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, pozostają na listach rezerwowych (za zgodą rodziców), oczekując na zwolnienie się miejsca.
5) Jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną.
6) W szczególnych przypadkach , uczeń może być przyjęty do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.
DO POZOSTAŁYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
 SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
1) Rekrutacja uczniów do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzących  skład Zespołu  Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim trwa przez cały rok szkolny.
2) Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w szkole podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,
b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej masowej lub tego samego typu oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego.

Zebranie dla rodziców

Szanowni Rodzice

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019,informujemy o zebraniu dla Rodziców w piątek 04.01.2019r.

12:30-zebranie ogólne rodziców(IIp)

pogadanka :"Fonoholizm-siła wpływau telefonów komórkowych"-D.Jendrzejek oraz "Agresja i przemoc rówieśnicza w szkole"-J.Niemyjski

13:30-spotkania z wychowawcami klas

Informujemy także,że 08.01.2019 na posiedzeniu rady pedagogicznej uchwalone zostaną semestralne oceny dlam uczniów.

Od poniedziałku 14.01.209 do piątku 25.01.2019 trwać będą ferie zimowe.