509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Trwa nabór uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

INFORMUJE WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

o naborze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do:

Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Szkoła mieści się w: Sępólnie, ul. Hallera 29, tel. 052 3 88 26 86

www.zs2-sepolno.pl

Istnieje również możliwość realizacji programu szkoły przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół nr 2 Oddziały Zamiejscowe w Więcborku, ul. 600-lecia 9, tel. 052 3 89 66 67                     

Placówka w zakresie kształcenia uczniów proponuje:

zajęcia edukacyjne

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia sportowe

zajęcia kształtujące kreatywność

zajęcia w komunikowaniu się

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest: utrwalanie i poszerzanie posiadanej już wiedzy, zdobywanie nowych i rozwijanie zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych wiadomości i umiejętności, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku na miarę możliwości poszczególnych uczniów, rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań, zdobycie jak największych kompetencji społecznych poprzez pracę, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, zaznajomienie ze specyfiką działań, charakterystycznych dla określonego rodzaju wykonywanej pracy,wyrabianie szacunku do pracy wykonywanej przez siebie i innych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory i podejmowane decyzje, osiąganie na miarę możliwości ucznia zaradności i niezależności, kształtowanie u uczniów postawy prozdrowotnej, rozwijanie sprawności fizycznej. Szkoła zapewnia realizację programu nauczania opartą na specjalistycznych metodach pracy. Oferuje także liczne zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia, tj: zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik, zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych, zajęcia socjoterapeutyczne.

Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, aparatura i pomoce dydaktyczne pozyskane z projektu MEN współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia z zakresu przysposobienia do pracy obejmują następujące działy tematyczne:

gospodarstwo domowe,

zajęcia kulinarne,

rękodzieło,

elementy szycia,

opieka nad dzieckiem,

ogrodnictwo.

Zajęcia te odbywają się w pracowniach i gabinetach specjalistycznych, a także realizowane są w trakcie praktyk i wycieczek zawodoznawczych. Placówka posiada także pracownie internetowe i biblioteki z bogatą ofertą czytelniczą, biblioterapeutyczną i licznym księgozbiorem, z którego mogą korzystać także rodzice uczniów.

W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdą się:

zajęcia sportowe,

zajęcia turystyczne ( klub turystyki rowerowej, klub turystyki pieszej),

zajęcia teatralne,

zajęcia plastyczne/ zajęcia techniczne.

Uczniowie uczestniczą w licznych zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach i konkursach plastycznych, kiermaszach, zlotach itp. o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Redagują szkolną gazetę, prowadzą kroniki i fotokroniki, działają w Samorządzie Uczniowskim. Współtworzą bogate życie kulturalne szkoły: organizują uroczystości konkursy, spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne.
Placówka zapewnia każdego dnia opiekę pielęgniarską. Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki szkolnej i internatu. Placówka wyposaża ucznia nieodpłatnie w materiały edukacyjne oraz organizuje nieodpłatny dojazd.W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki, rewalidacji i procesu wychowawczego.W placówce aktywnie działa Rada Rodziców, wspomagająca realizację statutowych zadań.

ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie.

ddddddddddddddddddddd