509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

podstawa prawna:

 rozporządzenie MENiS z dnia 23 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(DZ.U. 2020.1870)

rozporządzenie MENiS z dnia 12 września 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

1.Prowadzenie zajęć:

 1. a) w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w oddziałach dla uczniów ze spektrum autyzmu wychowawcy oraz pozostali nauczyciele biorący udział w procesie edukacji, w porozumieniu z rodzicami uczniów, ustalają plan zajęć oraz formy spotkań dostosowane do możliwości psychofizycznych i umiejętności informatycznych uczniów,
 2. b) w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz 1-3 szkoły przysposabiającej do pracy zajęcia odbywają się zgodnie z rzeczywistym planem lekcji lub według ustalonego harmonogramu poprzez wybraną aplikację, dostosowaną do możliwości uczniów,
 3. c) zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz specjalistyczne z zakresu udzielanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem i w wybranej formie,
 4. d) zajęcia indywidualne odbywają się na terenie szkoły, w domu ucznia lub zdalnie, w zależności od preferencji i potrzeb rodziców,
 5. e) godziny rozpoczęcia zajęć są takie same jak w warunkach szkolnych,
 6. f) lekcja przed komputerem trwa 45 minut, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim czas pracy dostosowany jest do możliwości percepcyjnych uczniów, czasu koncentracji i ogólnego poziomu funkcjonowania uczniów,
 7. g) nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami,
 8. h) nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca kwarantanny,
 9. i) nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują w systemie zdalnym z siedziby szkoły lub z domu,
 10. j) w przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana.

2.Ocenianie uczniów.

W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły. Poza tym:

 1. a) nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej,
 2. b) podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich  możliwości psychofizyczne, wysiłek włożony w pracę oraz ich  zaangażowanie,
 3. c) na ocenę ucznia nie mogą mieć wpływ czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i internetu,
 4. d) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać zadań w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczenia techniczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, np. w wersji papierowej.

3.Dokumentacja dotycząca procesu nauczania:

 1. a) nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. b) nauczyciele odnotowują tematy zajęć oraz frekwencję uczniów,
 3. c) nauczyciele uzupełniają dokumentację w wersji papierowej, dostępną wyłącznie na terenie szkoły,  po odwieszeniu zajęć zdalnych,
 4. d) nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora szkoły ( drogą elektroniczną) pisemne oświadczenie z realizacji zajęć na odległość, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.

5.Funkcjonowanie biblioteki i świetlicy szkolnej:

 1. a) bibliotekarz pracuje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,
 2. b) bibliotekarz pozostaje w gotowości do pracy, podejmuje działania propagujące czytelnictwo, promujące literaturę dla dzieci i młodzieży,
 3. c) bibliotekarz rekomenduje korzystanie i stosowanie portali internetowych,
 4. d) organizacja pracy świetlicy szkolnej dostosowana jest do potrzeb szkoły, świetlica działa w odniesieniu do potrzeb bieżących uczniów,
 5. e) wychowawca  świetlicy wspiera aktywność poznawczą i twórczą uczniów poprzez udostępnianie materiałów drogą elektroniczną lub inną, dostosowaną do możliwości odbiorczych wychowanków.

6.Pedagog szkolny:

 1. a) wsparcie pedagoga ma charakter szczególny i jest niezbędne,
 2. b) pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustaleniami,
 3. c) pedagog prowadzi konsultacje on-line oraz dyżury telefoniczne,
 4. d) pedagog świadczy zdalną pomoc pedagogiczną w sytuacjach kryzysowych w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
 5. e) pedagog otacza opieką uczniów i rodziców, u których nasilają się reakcje stresowe, lękowe w związku z sytuacją epidemiologiczną,
 6. f) pedagog minimalizuje negatywne skutki zachowań uczniów pojawiające się w wyniku  wdrażania nauczania zdalnego,
 7. g) pedagog otacza opieką i udziela wsparcia uczniom z trudnościami z adaptacją do nauczania zdalnego.

7.O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będzie dyrektor szkoły poprzez kontakt mailowy.

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

podstawa prawna:

rozporządzenie MENiS z dnia 23 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(DZ.U. 2020.1870)

rozporządzenie MENiS z dnia 12 września 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

1.Prowadzenie zajęć:

 1. w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w oddziałach dla uczniów ze spektrum autyzmu wychowawcy oraz pozostali nauczyciele biorący udział w procesie edukacji, w porozumieniu z rodzicami uczniów, ustalają plan zajęć oraz formy spotkań dostosowane do możliwości psychofizycznych i umiejętności informatycznych uczniów,
 2. w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz 1-3 szkoły przysposabiającej do pracy zajęcia odbywają się zgodnie z rzeczywistym planem lekcji lub według ustalonego harmonogramu poprzez wybraną aplikację, dostosowaną do możliwości uczniów,
 3. zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz specjalistyczne z zakresu udzielanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem i w wybranej formie,
 4. zajęcia indywidualne odbywają się na terenie szkoły, w domu ucznia lub zdalnie, w zależności od preferencji i potrzeb rodziców,
 5. godziny rozpoczęcia zajęć są takie same jak w warunkach szkolnych,
 6. lekcja przed komputerem trwa 45 minut, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim czas pracy dostosowany jest do możliwości percepcyjnych uczniów, czasu koncentracji i ogólnego poziomu funkcjonowania uczniów,
 7. nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami,
 8. nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca kwarantanny,
 9. nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują w systemie zdalnym z siedziby szkoły lub z domu,
 10. w przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana.

2.Ocenianie uczniów.

W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły. Poza tym:

 1. nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej,
 2. podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne, wysiłek włożony w pracę oraz ich zaangażowanie,
 3. na ocenę ucznia nie mogą mieć wpływ czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i internetu,
 4. jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać zadań w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczenia techniczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, np. w wersji papierowej.

3.Dokumentacja dotycząca procesu nauczania:

 1. nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. nauczyciele odnotowują tematy zajęć oraz frekwencję uczniów,
 3. nauczyciele uzupełniają dokumentację w wersji papierowej, dostępną wyłącznie na terenie szkoły, po odwieszeniu zajęć zdalnych,
 4. nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora szkoły ( drogą elektroniczną) pisemne oświadczenie z realizacji zajęć na odległość, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.

5.Funkcjonowanie biblioteki i świetlicy szkolnej:

 1. bibliotekarz pracuje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,
 2. bibliotekarz pozostaje w gotowości do pracy, podejmuje działania propagujące czytelnictwo, promujące literaturę dla dzieci i młodzieży,
 3. bibliotekarz rekomenduje korzystanie i stosowanie portali internetowych,
 4. organizacja pracy świetlicy szkolnej dostosowana jest do potrzeb szkoły, świetlica działa w odniesieniu do potrzeb bieżących uczniów,
 5. wychowawca świetlicy wspiera aktywność poznawczą i twórczą uczniów poprzez udostępnianie materiałów drogą elektroniczną lub inną, dostosowaną do możliwości odbiorczych wychowanków.

6.Pedagog szkolny:

 1. wsparcie pedagoga ma charakter szczególny i jest niezbędne,
 2. pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustaleniami,
 3. pedagog prowadzi konsultacje on-line oraz dyżury telefoniczne,
 4. pedagog świadczy zdalną pomoc pedagogiczną w sytuacjach kryzysowych w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
 5. pedagog otacza opieką uczniów i rodziców, u których nasilają się reakcje stresowe, lękowe w związku z sytuacją epidemiologiczną,
 6. pedagog minimalizuje negatywne skutki zachowań uczniów pojawiające się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 7. pedagog otacza opieką i udziela wsparcia uczniom z trudnościami z adaptacją do nauczania zdalnego.

7.O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będzie dyrektor szkoły poprzez kontakt mailowy.

ddddddddddddddddddddd