509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

podstawa prawna:

 rozporządzenie MENiS z dnia 23 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(DZ.U. 2020.1870)

rozporządzenie MENiS z dnia 12 września 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

1.Prowadzenie zajęć:

 1. a) w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w oddziałach dla uczniów ze spektrum autyzmu wychowawcy oraz pozostali nauczyciele biorący udział w procesie edukacji, w porozumieniu z rodzicami uczniów, ustalają plan zajęć oraz formy spotkań dostosowane do możliwości psychofizycznych i umiejętności informatycznych uczniów,
 2. b) w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz 1-3 szkoły przysposabiającej do pracy zajęcia odbywają się zgodnie z rzeczywistym planem lekcji lub według ustalonego harmonogramu poprzez wybraną aplikację, dostosowaną do możliwości uczniów,
 3. c) zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz specjalistyczne z zakresu udzielanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem i w wybranej formie,
 4. d) zajęcia indywidualne odbywają się na terenie szkoły, w domu ucznia lub zdalnie, w zależności od preferencji i potrzeb rodziców,
 5. e) godziny rozpoczęcia zajęć są takie same jak w warunkach szkolnych,
 6. f) lekcja przed komputerem trwa 45 minut, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim czas pracy dostosowany jest do możliwości percepcyjnych uczniów, czasu koncentracji i ogólnego poziomu funkcjonowania uczniów,
 7. g) nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami,
 8. h) nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca kwarantanny,
 9. i) nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują w systemie zdalnym z siedziby szkoły lub z domu,
 10. j) w przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana.

2.Ocenianie uczniów.

W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły. Poza tym:

 1. a) nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej,
 2. b) podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich  możliwości psychofizyczne, wysiłek włożony w pracę oraz ich  zaangażowanie,
 3. c) na ocenę ucznia nie mogą mieć wpływ czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i internetu,
 4. d) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać zadań w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczenia techniczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, np. w wersji papierowej.

3.Dokumentacja dotycząca procesu nauczania:

 1. a) nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. b) nauczyciele odnotowują tematy zajęć oraz frekwencję uczniów,
 3. c) nauczyciele uzupełniają dokumentację w wersji papierowej, dostępną wyłącznie na terenie szkoły,  po odwieszeniu zajęć zdalnych,
 4. d) nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora szkoły ( drogą elektroniczną) pisemne oświadczenie z realizacji zajęć na odległość, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.

5.Funkcjonowanie biblioteki i świetlicy szkolnej:

 1. a) bibliotekarz pracuje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,
 2. b) bibliotekarz pozostaje w gotowości do pracy, podejmuje działania propagujące czytelnictwo, promujące literaturę dla dzieci i młodzieży,
 3. c) bibliotekarz rekomenduje korzystanie i stosowanie portali internetowych,
 4. d) organizacja pracy świetlicy szkolnej dostosowana jest do potrzeb szkoły, świetlica działa w odniesieniu do potrzeb bieżących uczniów,
 5. e) wychowawca  świetlicy wspiera aktywność poznawczą i twórczą uczniów poprzez udostępnianie materiałów drogą elektroniczną lub inną, dostosowaną do możliwości odbiorczych wychowanków.

6.Pedagog szkolny:

 1. a) wsparcie pedagoga ma charakter szczególny i jest niezbędne,
 2. b) pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustaleniami,
 3. c) pedagog prowadzi konsultacje on-line oraz dyżury telefoniczne,
 4. d) pedagog świadczy zdalną pomoc pedagogiczną w sytuacjach kryzysowych w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
 5. e) pedagog otacza opieką uczniów i rodziców, u których nasilają się reakcje stresowe, lękowe w związku z sytuacją epidemiologiczną,
 6. f) pedagog minimalizuje negatywne skutki zachowań uczniów pojawiające się w wyniku  wdrażania nauczania zdalnego,
 7. g) pedagog otacza opieką i udziela wsparcia uczniom z trudnościami z adaptacją do nauczania zdalnego.

7.O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będzie dyrektor szkoły poprzez kontakt mailowy.

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Zasady pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, w okresie kształcenia na odległość.

podstawa prawna:

rozporządzenie MENiS z dnia 23 października 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(DZ.U. 2020.1870)

rozporządzenie MENiS z dnia 12 września 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

1.Prowadzenie zajęć:

 1. w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w oddziałach dla uczniów ze spektrum autyzmu wychowawcy oraz pozostali nauczyciele biorący udział w procesie edukacji, w porozumieniu z rodzicami uczniów, ustalają plan zajęć oraz formy spotkań dostosowane do możliwości psychofizycznych i umiejętności informatycznych uczniów,
 2. w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz 1-3 szkoły przysposabiającej do pracy zajęcia odbywają się zgodnie z rzeczywistym planem lekcji lub według ustalonego harmonogramu poprzez wybraną aplikację, dostosowaną do możliwości uczniów,
 3. zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz specjalistyczne z zakresu udzielanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem i w wybranej formie,
 4. zajęcia indywidualne odbywają się na terenie szkoły, w domu ucznia lub zdalnie, w zależności od preferencji i potrzeb rodziców,
 5. godziny rozpoczęcia zajęć są takie same jak w warunkach szkolnych,
 6. lekcja przed komputerem trwa 45 minut, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz głębokim czas pracy dostosowany jest do możliwości percepcyjnych uczniów, czasu koncentracji i ogólnego poziomu funkcjonowania uczniów,
 7. nauczyciele zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami,
 8. nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca kwarantanny,
 9. nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują w systemie zdalnym z siedziby szkoły lub z domu,
 10. w przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana.

2.Ocenianie uczniów.

W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły. Poza tym:

 1. nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce zdalnej,
 2. podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne, wysiłek włożony w pracę oraz ich zaangażowanie,
 3. na ocenę ucznia nie mogą mieć wpływ czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i internetu,
 4. jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać zadań w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczenia techniczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, np. w wersji papierowej.

3.Dokumentacja dotycząca procesu nauczania:

 1. nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. nauczyciele odnotowują tematy zajęć oraz frekwencję uczniów,
 3. nauczyciele uzupełniają dokumentację w wersji papierowej, dostępną wyłącznie na terenie szkoły, po odwieszeniu zajęć zdalnych,
 4. nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora szkoły ( drogą elektroniczną) pisemne oświadczenie z realizacji zajęć na odległość, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.

5.Funkcjonowanie biblioteki i świetlicy szkolnej:

 1. bibliotekarz pracuje zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,
 2. bibliotekarz pozostaje w gotowości do pracy, podejmuje działania propagujące czytelnictwo, promujące literaturę dla dzieci i młodzieży,
 3. bibliotekarz rekomenduje korzystanie i stosowanie portali internetowych,
 4. organizacja pracy świetlicy szkolnej dostosowana jest do potrzeb szkoły, świetlica działa w odniesieniu do potrzeb bieżących uczniów,
 5. wychowawca świetlicy wspiera aktywność poznawczą i twórczą uczniów poprzez udostępnianie materiałów drogą elektroniczną lub inną, dostosowaną do możliwości odbiorczych wychowanków.

6.Pedagog szkolny:

 1. wsparcie pedagoga ma charakter szczególny i jest niezbędne,
 2. pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustaleniami,
 3. pedagog prowadzi konsultacje on-line oraz dyżury telefoniczne,
 4. pedagog świadczy zdalną pomoc pedagogiczną w sytuacjach kryzysowych w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
 5. pedagog otacza opieką uczniów i rodziców, u których nasilają się reakcje stresowe, lękowe w związku z sytuacją epidemiologiczną,
 6. pedagog minimalizuje negatywne skutki zachowań uczniów pojawiające się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 7. pedagog otacza opieką i udziela wsparcia uczniom z trudnościami z adaptacją do nauczania zdalnego.

7.O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będzie dyrektor szkoły poprzez kontakt mailowy.

Nauczanie zdalne 16.11.2020-20.11.2020

Szanowni Rodzice 

Od poniedziałku 16.11.-20.11.20r ze względu na duże zagrożenie epidemiologiczne przechodzimy na zdalne nauczanie. Proszę wykorzystać przygotowane przez nauczycieli materiały do pracy z uczniem a następnie utrzymywać kontakt za pomocą dowolnie wybranego środka komunikacji. Wychowawcy klas będą koordynatorami działań zespołów nauczycielskich pracujących w danej klasie. Nauczanie indywidualne odbywać się w sposób jak do tej pory, chyba że rodzic nie wyrazi zgody na bezpośredni kontakt. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co dalszego funkcjonowania szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor SOSW

Mariusz Czerwiński

Harmonogram pracy szkoły, wykaz dodatkowych dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2020/2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Harmonogram pracy szkoły, wykaz dodatkowych dni wolnych od nauki

w roku szkolnym 2020/2021

 

Data

 

Informacje uzupełniające

1IX 2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

15 IX 2020

Rada Pedagogiczna- Plan nadzoru pedagogicznego

Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński

16 IX 2020

Rada Pedagogiczna- Plan nadzoru pedagogicznego

Więcbork

14 X 2020

DEN

Dodatkowy dzień- zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

8-9-10 XII 2020

Próbny egzamin klas ósmych

Sępólno Krajeńskie

11XI 2020

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

23-31XII 2020

Zimowa przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 I 2021

Nowy Rok

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

6 I 2021

Święto Trzech Króli

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

2II 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja i promowanie

za I semestr  

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

3 II 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie

za I semestr

Więcbork

9 II 2020

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły

w I semestrze

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

10 II 2020

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły

w I semestrze

Więcbork

15 II-28 II 2021

Ferie zimowe

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

12 II 2021

Zakończenie I semestru

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1.III 2021

Rozpoczęcie II semestru

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 IV-6 IV 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

3 V 2021

Narodowe Święto Konstytucji 3 maja

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

25 V 2021

Egzaminy klas ósmych

Sępólno Krajeńskie

26 V 2021

27 V 2021

3 VI 2021

Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

4 VI 2021

Dodatkowy dzień- zgodny z rozp MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

     

15 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie za II semestr  

Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński

16 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie za II semestr  

Więcbork

22 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły w II semestrze

Sępólno Kr. / Kamień Krajeński

23 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły w II semestrze

Więcbork

25 VI 2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

26 VI-31VIII 2021

Ferie letnie

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

Harmonogram pracy szkoły zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej

15.09.2020 (Sępólno Krajeńskie), 16.09.2020 (Więcbork)

Zatwierdzenie przez Radę Rodziców - Więcbork/Sępólno Krajeńskie

Dodatkowy dzień- zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – oznacza zgodnie z ustawą zajęcia opiekuńczo wychowawcze.