509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

KADRA

 

W naszym ośrodku Twoje dziecko pod fachową opieką oligofrenopedagogów uzyska niezbędną pomoc pedagogiczną, opiekuńczą i wychowawczą. 

Kadra pedagogiczna jest kierunkowo i profesjonalnie wykształcona, ustawicznie uczestniczy w wielu formach doskonalących, dzięki czemu lekcje są bogate w szereg nowości edukacyjnych i terapeutycznych. Jeżeli chcecie znaleźć bezpieczne miejsce dla swojego dziecka, zapewnić mu poczucie akceptacji, wyrozumiałości, tolerancji, zdobycia wiedzy i wyposażyć w najważniejsze umiejętności niezbędne do dorosłego samodzielnego życia, to skontaktujcie się z nami. 

Jesteśmy otwarci na Wasze problemy oraz służymy wszechstronną i fachową pomocą! 

W ośrodku pracują nauczyciele specjaliści - przygotowani do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, sprzężeniami a także z zakresu: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej, treningu słuchowego Tomatisa, EEG Biofeedbeck, terapii behawioralnej, wczesnego wspomagania. Kadra pedagogiczna nieustannie się doskonali by wzbogacić warsztat wychowawczy, dydaktyczny, specjalistyczny. Oprócz zajęć z uczniami nauczyciele realizują zadania dodatkowe w 10 zespołach przedmiotowych i 20 zespołach problemowych. Nauczycielskie zespoły problemowe i przedmiotowe analizują różne aspekty pracy dydaktycznej, opracowują narzędzia diagnozy, pomiaru, omawiają problemy wychowawcze i opiekuńcze, szukają optymalnych rozwiązań.  

Działania nauczycieli pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nakierowane są na wyrównywanie szans edukacyjnych, co jest możliwe dzięki indywidualnemu podejściu do każdego ucznia. Proponowany przez nauczycieli wszechstronny rozwój uczniów w oparciu o mocne strony dziecka, uwzględnia ich możliwości psychofizyczne. Dla każdego ucznia wielospecjalistyczny zespół nauczycieli opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program IPET poddawany jest analizie, ewaluacji co najmniej dwa razy w roku. Ośrodek prowadzi arkusze obserwacji dla każdego ucznia. Wdrażanie wniosków z analiz zdecydowanie przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Oferta edukacyjna szkoły jest spójna z podstawą programową i uwzględnia kształtowanie wśród uczniów kompetencji potrzebnych na rynku pracy, szczególnie komunikowania się, samodzielności, uspołecznienia, obowiązkowości, rozwijania sprawności ruchowej, orientacji w ekonomii i budżecie rodziny, funkcjonowania w społeczeństwie komunikacyjno-informatycznym.

Nauczyciele pozyskują pomoc rzeczową na rzecz dzieci i ich rodzin. Pracownicy, nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają wspólnie o to, by w szkole panowała przyjazna atmosfera. Wysokie kompetencje zawodowe i osobiste kadry, mobilność i otwartość na pojawiające się problemy oraz umiejętność współpracy, mają wpływ na poprawę funkcjonowania dziecka i jego rodziny.

ddddddddddddddddddddd