509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Rys historyczny szkoły

Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,

 niech będę dzielny w swym wysiłku” 

1 września 2020 r. minęła 50 rocznica istnienia Szkoły Podstawowej nr2 w Sępólnie Kraj.To szczególny moment, by przyjrzeć się historii i funkcjonowaniu tej placówki na przestrzeni półwiecza.

Początki historii szkoły sięgają roku 1970, kiedy to powstała Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna- jedyna  tego typu placówka w regionie. Jej dyrektorem została Anna Marciniak, która pełniła tę funkcję do 1991 r. W pierwszym roku działalności w szkole zatrudnionych było 5 nauczycieli, którzy nauczali dzieci i młodzież w dwóch izbach lekcyjnych. W 1991 roku  Anna Marciniak odeszła na emeryturę i  na stanowisko dyrektora szkoły powołana została Mirosława Niemyjska, która pełniła tę funkcję również do momentu przejścia na emeryturę w 2019 r. Od 1997 roku szkoła zaczęła  poszerzać swój zakres oddziaływań terapeutycznych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN objęto nauczaniem dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w związku z czym po raz pierwszy utworzono grupy rewalidacyjno- wychowawcze, funkcjonujące na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Kraj. 1 września 1999 roku w miejsce szkoły podstawowej powstał Zespół Szkół Specjalnych. W 2000 r. szkoła zaczęła prowadzić Oddziały Zamiejscowe w Więcborku. 1 września 2020 r. placówkę edukacyjną przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sępólnie Kraj., w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Sępólnie Kraj., Oddziały Zamiejscowe w Kamieniu Kraj. oraz Oddziały Zamiejscowe w Więcborku. Od roku 2019 dyrektorem szkoły jest Mariusz Czerwiński. Obecnie w placówce  pracuje 48 nauczycieli i wychowawców oraz 17 pracowników obsługi i administracji. Od lat zatrudniona jest wyłącznie wysoko wykwalifikowana kadra, ze specjalistycznym przygotowaniem, co umożliwia uczniom pokonywać trudności w nauce, adaptacji społecznej,  przygotowaniu do samodzielnego życia. Mała liczebność zespołów sprzyja atmosferze życzliwości, poczuciu bezpieczeństwa , a bliskość nauczycieli działa terapeutycznie. Pracownikom szkoły zawsze przyświecała i przyświeca  dewiza „Wartość człowieka jest najcenniejszą wartością świata”

Szkoła przez 50 lat funkcjonowania rozszerzała swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. W związku z tym w 2005 roku powstała szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W roku szkolnym 2011/12 utworzono pierwszy oddział dla uczniów ze spektrum autyzmu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców i ich dzieci zaoferowano działania  z zakresu wczesnego wspomagania  rozwoju. Ofertę edukacyjną placówki wzbogacają różnorodne, specjalistyczne zajęcia psychologiczno- pedagogiczne oraz rewalidacyjne, takie jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne wad postawy, modelowanie zachowań, alternatywne metody komunikacji, socjoterapia, arteterapia, biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia integracji sensorycznej, biofeedbeck., które umożliwiają harmonijny rozwój uczniów.

Z bogatego wachlarza zajęć szkolnych korzystają nie tylko uczniowie z terenu naszego powiatu, ale i powiatów ościennych. W pierwszym roku funkcjonowania do szkoły uczęszczało 60 uczniów, obecnie nauczanych jest 115 uczniów w wieku od 7 do 24 lat, w tym 13 podopiecznych  objętych jest nauczaniem indywidualnym. Większość uczniów to uczniowie dojeżdżający, którym szkoła umożliwia  pobyt w internacie szkolnym, świetlicy szkolnej, gdzie oferuje się zajęcia o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. Podopieczni chętnie spędzają czas w prężnie działającej bibliotece szkolnej. Placówka  zapewnia uczniom  wyżywienie – śniadanie, nieodpłatną  herbatę, zupę regeneracyjną, obiad- podawane w szkolnej stołówce. Na terenie szkoły znajduje się gabinet pielęgniarki, logopedy. Od 2000 r. zatrudniony jest pedagog.  Baza dydaktyczna przez cały czas jest sukcesywnie wzbogacana. Została utworzona klasopracownia komputerowa , sala SI( integracji sensorycznej) i sala doświadczania świata. Od 5 lat w placówce funkcjonuje mieszkanie treningowe, w którym młodzież szkolna nabywa umiejętności związane z samodzielnym, codziennym życiem. Szkoła dysponuje dwoma małymi boiskami i ogrodem warzywno -owocowym. Od 2000 r. uczniowie korzystają z  sali  gimnastycznej  i boiska sportowego. Budynek szkolny ze względu na swój wiek, wymaga ciągłej modernizacji i remontów, które od wielu lat prowadzone są w miarę możliwości budżetowych szkoły. 

Od lat  placówka tętni życiem. W przyjaznej atmosferze w szkole aktywnie działają:Samorząd Uczniowski, szkolna kawiarenka „Spotkania z kulturą”, klub sportowy „Herkules”, klub turystyczno- rowerowy „Razem po przygodę”, zespoły teatralne „Chochliki” i  „Przyjaciele” oraz świąteczny teatr pacynkowy „Dla Was”. Od 1996 r. przy współudziale uczniów wydawana jest gazetka „Szkolny Kogel- Mogel”. Uczniowie od lat odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach. Mamy mistrzów województwa szkół specjalnych  w konkursach matematycznych, historycznych, polonistycznych  i ortograficznych oraz wiedzy ekologicznej, laureatów konkursów recytatorskich, plastycznych, zwycięzców zawodów sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz uczestników mistrzostw świata w lekkiej atletyce i biegach przełajowych. Szkoła sama inicjuje i przeprowadza wiele ciekawych i znaczących imprez o charakterze  lokalnym i wojewódzkim. Nasi uczniowie mogą poszczycić się  na tle województwa dobrymi i bardzo dobrymi wynikami z egzaminów zewnętrznych.  Od lat w placówce realizowanych jest szereg projektów edukacyjno- profilaktyczno- wychowawczych we współpracy  m.in. z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Powiatem Sępoleńskim, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku, ze stowarzyszeniami Nasza Krajna , Dorośli Dzieciom.  Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać pasje i zainteresowania, uczestnicząc w ciekawych zajęciach, biwakach profilaktycznych, obozach sportowych, wycieczkach a także szkolnych mini olimpiadach i konkursach. 

Placówka bardzo ściśle współpracuje z rodzicami, którzy poprzez Radę Rodziców współdecydują o podejmowanych działaniach w szkole . Prowadzone są zadania  z zakresu doradztwa i pedagogizacji rodziców. Utworzono „Grupę Wsparcia Rodziców”,  której celem jest rozwiązywanie problemów z jakimi borykają się opiekunowie i ich dzieci. Od 2005 przy szkole działa stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy Sami”, którego zadaniem jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie  działań szkoły. Placówka od lat współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Korzysta również ze wsparcia i pomocy wielu oddanych  przyjaciół, sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy rozumieją, że „nie ma osoby niepełnosprawnej – jest człowiek" i za to wszystkim serdecznie dziękujemy.

  Bezpieczna droga do szkoły 2020

 W dniu 06.10.2020r. został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły”. Jego organizatorami były p. M. Żywicka i p. R. Bodzińska. Był on skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Celem konkursu było propagowanie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz powrotu do domu. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy promującej bezpieczne zachowania. Komisja w składzie p. K. Dudek i p. J. Pankau dokonała następującego wyboru:

I miejsce kl.III-V zet.(kl. p. M. Kaźmierskiej),

II miejsce kl. I, II, III, IV(kl. p. A. Heyser),

III miejsce praca D. Gacy i M. Świetlika.

Nagrodzeni otrzymali dyplomy i niespodzianki. Organizatorzy konkursu tj. p. M. Żywicka oraz p. R. Bodzińska serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział, gratulują nagrodzonym i zapraszają za rok.

Czytaj więcej...

Samorząd Uczniowski 20/21

Początek roku szkolnego 2020/2021 to oczywiście czas wyborów  nowych członków  Samorządu Uczniowskiego.Ze względu na obostrzenia dotyczące koronawirusa  wybory odbyły się przy zachowaniu  zasad bezpieczeństwa.Uczniowie poszczególnych klas wybrali kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, których nazwiska zaprezentowano na plakacie. W dniu 01.10.2020r.odbyły się wybory,w wyniku których wybrano przewodniczącego .Został nim Paweł Abramczyk,a  zastępcą- Sandra Miler. Pozostali kandydaci: A.Nazar, D.Bukalski, J.Brall, K.Gruchała, B.Wielgosz otrzymali mniejszą liczbę głosów i zostają członkami wspierającymi prace Samorządu Uczniowskiego.

Harmonogram pracy szkoły, wykaz dodatkowych dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2020/2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Harmonogram pracy szkoły, wykaz dodatkowych dni wolnych od nauki

w roku szkolnym 2020/2021

 

Data

 

Informacje uzupełniające

1IX 2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

15 IX 2020

Rada Pedagogiczna- Plan nadzoru pedagogicznego

Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński

16 IX 2020

Rada Pedagogiczna- Plan nadzoru pedagogicznego

Więcbork

14 X 2020

DEN

Dodatkowy dzień- zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

8-9-10 XII 2020

Próbny egzamin klas ósmych

Sępólno Krajeńskie

11XI 2020

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

23-31XII 2020

Zimowa przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 I 2021

Nowy Rok

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

6 I 2021

Święto Trzech Króli

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

2II 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja i promowanie

za I semestr  

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

3 II 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie

za I semestr

Więcbork

9 II 2020

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły

w I semestrze

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

10 II 2020

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły

w I semestrze

Więcbork

15 II-28 II 2021

Ferie zimowe

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

12 II 2021

Zakończenie I semestru

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1.III 2021

Rozpoczęcie II semestru

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 IV-6 IV 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

3 V 2021

Narodowe Święto Konstytucji 3 maja

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

25 V 2021

Egzaminy klas ósmych

Sępólno Krajeńskie

26 V 2021

27 V 2021

3 VI 2021

Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

4 VI 2021

Dodatkowy dzień- zgodny z rozp MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

     

15 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie za II semestr  

Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński

16 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie za II semestr  

Więcbork

22 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły w II semestrze

Sępólno Kr. / Kamień Krajeński

23 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły w II semestrze

Więcbork

25 VI 2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

26 VI-31VIII 2021

Ferie letnie

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

Harmonogram pracy szkoły zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej

15.09.2020 (Sępólno Krajeńskie), 16.09.2020 (Więcbork)

Zatwierdzenie przez Radę Rodziców - Więcbork/Sępólno Krajeńskie

Dodatkowy dzień- zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – oznacza zgodnie z ustawą zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

Żywa lekcja historii 2020

W dniach 21 i 22.09.2020 r. odbyła się w szkole "żywa lekcja historii". Zajęcia realizowane były w ramach programu projektu Hanis a prowadzone przez fundację Fantazmat. W trakcie zajęć uczniowie mogli zapoznać się z życiem ludności  i kulturą w okresie średniowiecza. Uczestnicy zajęć wykonywali własnoręcznie ozdoby oraz brali udział w zabawach sprawnościowych. Były to bardzo atrakcyjne spotkanie, które podobały się uczniom. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną kraju kolejne zajęcia planowane w październiku, listopadzie i grudniu zostały odwołane.