509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

AKTUALNOŚCI - Więcbork

Harmonogram pracy szkoły 2020/2021

Data

 Harmonogram pracy szkoły

Informacje uzupełniające

1 IX 2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

15 IX 2020

Rada Pedagogiczna- Plan nadzoru pedagogicznego

Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński

16 IX  2020

Rada Pedagogiczna- Plan nadzoru pedagogicznego

Więcbork

14 X 2020

DEN

Dodatkowy dzień- zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

8-9-10 XII 2020

Próbny egzamin klas ósmych

Sępólno Krajeńskie

11 XI 2020

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

23-31XII 2020

Zimowa przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 I 2021

Nowy Rok

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

6 I 2021

Święto Trzech Króli

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

19 I 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja i promowanie

 za I semestr 

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

20 I 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie

za I semestr 

 Więcbork

26 I 2020

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły

 w I semestrze

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

27 I 2020

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły

 w I semestrze

Więcbork

31 I 2021

Zakończenie I semestru

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 II 2021

Rozpoczęcie II semestru

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

     
     

15 II-28 II 2021

Ferie zimowe

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 IV-6 IV 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

3 V 2021

Narodowe Święto Konstytucji 3 maja

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

25 V 2021

Egzaminy klas ósmych

Sępólno Krajeńskie

26 V 2021

27 V 2021

3 VI 2021

Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

4 VI 2021

Dodatkowy dzień- zgodny z rozp MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

     

15 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie za II semestr 

Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński

16 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie za II semestr 

Więcbork

22 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły w II semestrze

Sępólno Kr. / Kamień Krajeński

23 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły w II semestrze

Więcbork

25 VI 2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

26 VI-31VIII 2021

Ferie letnie

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

Oferta Edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego na rok szkolny 2020-2021

Oferta Edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
na rok szkolny 2020-2021

INFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
o naborze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w tym z autyzmem:

- do szkoły podstawowej,

- do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

SOSW w  Sępólnie Kraj. ul. Hallera 29 

 Sekretaria Sępólno Krajeńskie - tel. 52 388 26 86, tel. kom. 606 181 961,

SOSW w Więcborku ul. Aleja- 600 lecia 9

Sekretariat Więcbork - tel. 52 389 66 67

Regulamin rekrutacji uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim

  1. OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja odbywać się będzie do oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Klasy prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do pracy w edukacji z uczniami posiadającymi niepełnosprawności. Dodatkowo zapewniamy troskliwą opiekę zespołu wspomagającego, pielęgniarki szkolnej i wszystkich pracowników szkoły.

Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony zespół pedagogów który prowadzi:

- zajęcia edukacyjne

- zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.:

- zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik,

- zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback

- zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej

- zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia korekcyjne wad postawy

- zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

- alternatywne sposoby komunikowania

- modyfikowanie zachowań

- praca z dzieckiem autystycznym

Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy skrojone na miarę potrzeb dziecka

W budynku znajduje się stołówka szkolna, która przygotowuje ciepłe posiłki dla uczniów i wychowanków internatu. Jadłospis układany pod nadzorem dietetyka.

Uczniowie szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz internatu.

2. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym).

2) podstawą przyjęcia do klasy pierwszej jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej: Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim - w terminie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych terminach

  1. b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci przyjmowanych do klasy I szkoły podstawowej)
  2. c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w terminie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych terminach

3) o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego

4) po zamknięciu rekrutacji uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, pozostają na listach rezerwowych (za zgodą rodziców), oczekując na zwolnienie się miejsca

5) jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną

6) w szczególnych przypadkach , uczeń może być przyjęty do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

1) rekrutacja uczniów do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzących  skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim trwa przez cały rok szkolny

2) warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w szkole podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim, jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  1. a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły
  2. b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej masowej lub tego samego typu oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł
  3. c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego

Oferta placówki:                                                                                                
- zajęcia edukacyjne i rewalidacja indywidualna według ramowego planu nauczania
dla szkół specjalnych oraz zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.: zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik, zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej, zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia korekcyjne wad postawy, zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych, zajęcia z elementami socjoterapii, alternatywne sposoby komunikowania, modyfikowanie zachowań zaburzonych niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem, praca z dzieckiem autystycznym
Do prowadzenia lekcji i zajęć wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, aparatura i pomoce dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w pracowniach i gabinetach specjalistycznych. Placówka posiada także pracownie internetowe i biblioteki z bogatą ofertą czytelniczą.  
W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się:
- zajęcia sportowe, zajęcia turystyki rowerowej i pieszej, zajęcia tańca nowoczesnego, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczno-techniczne.
Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, wystawach plastycznych, kiermaszach. Biorą udział w wycieczkach, biwakach. Redagują szkolną gazetę, prowadzą kroniki oraz fotokroniki, działają w Samorządzie Uczniowskim. Uczniowie współtworzą bogate życie kulturalne szkoły, organizują uroczystości, spotkania, debaty uczniowskie, imprezy integracyjne.
Szkoła realizuje ogólnopolskie programy bezpieczeństwa, zdrowia, profilaktyki, wychowania oraz własne projekty edukacyjne. Placówka zapewnia całodzienną opiekę pielęgniarską. Uczniowie mogą również korzystać ze stołówki, internatu, świetlicy. Dojazd do szkoły organizują gminy powiatu sępoleńskiego. Uczniom przysługuje się nieodpłatny dojazd do szkoły. Rodzic lub opiekun ma prawo do ulgi za przejazd do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej, a także do lekarza specjalisty w wysokości 78% ceny biletu.
W czasie zajęć panują bezpieczne i optymalne warunki do nauki. W placówce aktywnie działa Rada Rodziców.


BEZPŁATNY PROGRAM DLA DZIECI 0-7 LAT „ZA ŻYCIEM”
Powiatowy ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczy organizuje dla dzieci i ich rodzin formy kompleksowej specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej,

terapeutycznej, fizykoterapeutycznej, psychologicznej i logopedycznej.
Projekt „Za Życiem” realizowany jest w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin. Celem programu jest wczesne wspomagane rozwoju dziecka i jego rodziny.
Grupa docelowa:
dzieci od momentu wykrycia lub zagrożenia niepełnosprawnością do momentu podjęcia nauki szkolnej u których występują wybrane schorzenia wg ICD 10.   Udział w programie nie wyklucza innych form wsparcia.

Program „Za życiem” skierowany jest do rodzin z dzieckiem legitymującym się jednym z poniższych dokumentów:


- orzeczeniem o niepełnosprawności, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno
- wychowawczych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,                            
- zaświadczeniem lekarskim o występującym schorzeniu wg ICD -10.
Ośrodek oferuje różnorodne formy i metody terapii:

Kontakt
Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczy                                                                    
ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego)    

tel. 52 388 26 86                     


ul. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego)

tel. 52 389 66 67

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w oddziale zamiejscowym w Więcborku odbędzie się w dniu 1 września 2020r. o godzinie 10.00. Miejscem rozpoczęcia roku szkolnego będzie teren otwartym za szkołą. Następnie nastąpi rozejście się do klas z wychowawcami według podanych procedur bezpieczeństwa.  Przypominamy o konieczności zachowania dystansu społecznego. Prosimy o używanie maseczek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły. Do zobaczenia w szkole.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY- wskazówki MEN dla uczniów i rodziców

Bezpieczny powrót do szkół - zasady bezpeczeństwa obowiązujace w nowym roku szkolnym.